Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze w Spółce Orzeł Biały S.A.09.10
2019

Spółka Orzeł Biały informuje że 10 października br. od godzin 10:00 na terenie Firmy będą odbywać się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Zgoda UOKIK na koncentrację - kolejny etap pośredniego przejęcia kontroli nad Emitentem07.10
2019

W dniu 07.10.2019 r. Spółka otrzymał pismo od pełnomocnika PineBridge New Europe Partners II-A, L.P. (dalej "Sprzedający") oraz NEF Battery Holdings S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej "Akcjonariusz"), informujące o powiadomieniu tego samego dnia, tj. 7.10.2019 r. Sprzedającego przez ZAP Sznajder Batterien S.A. (dalej "Kupujący") o spełnieniu się warunku do zawarcia umowy przyrzeczonej dotyczącej sprzedaży na rzecz Kupującego 100% udziałów w kapitale zakładowym Akcjonariusza, w postaci zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3.10.2019 roku na dokonanie koncentracji, polegającej na pośrednim przejęciu przez Kupującego kontroli nad Emitentem.

Orzeł Biały laureatem Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości07.10
2019

W dniu 7 października 2019 roku W warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ” pod patronatem honorowym  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Global Compact Network Poland oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT.

 

Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Speedmar sp. z o.o. - rejestracja w KRS01.10
2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż w dniu 30.09.2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło połączenie Emitenta ze spółką od niego zależną Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piekarach Śląskich.

Emitent o wcześniejszych etapach procesu połączenia informował raportami bieżącymi o numerach: 19/2019 z dnia 17.07.2019r., 22/2019 z dnia 31.07.2019r., 23/2019 z dnia 01.08.2019r., 27/2019 z dnia 26.08.2019r. oraz 28/2019 z dnia 05.09.2019r.

Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie Speedmar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Emitenta, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Speedmar spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która w wyniku połączenia zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Połączenie jest spójne z przyjętą strategią Spółki polegającą przede wszystkim na koncentracji na jej podstawowej działalności. Połączenie przełoży się na uproszczenie struktury organizacyjnej oraz wychodzi naprzeciw coraz wyższym oczekiwaniom i standardom compliance.

Podstawa prawna: art. 507 KSH

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU25.09
2019

Grupa Orzeł Biały jest największą Grupą specjalizującą się w recyklingu zużytych akumulatorów oraz jest liderem rynku producentów ołowiu rafinowanego w Polsce o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2019 r. przychody na poziomie 305,1 mln zł.

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 12,9 mln zł, co daje rentowność na poziomie 4,2%.
  • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 5,8 mln zł.
  • Wynik z działalności operacyjnej Orzeł Biały wyniósł 7,9 mln. zł. 
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 34,2 tys. ton i kształtował się na stabilnym poziomie.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.26.08
2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia. 
Emitent informował o procedurze połączenia w raporcie bieżącym numer 23/2019 z dnia 01.08.2019 r., raporcie bieżącym numer 22/2019 z dnia 31.07.2019 r. oraz raporcie bieżącym numer 19/2019 z dnia 17.07.2019 r.

Podstawa prawna: art. 504 i art. 402 1 § 1 KSH

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. ze Speedmar Sp. z o.o.01.08
2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A. 31.07
2019

Na podstawie uchwały Zarządu spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946) przy ul. Harcerskiej 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099792 z dnia 31 lipca 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (i tym samym odstępuje od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), że w dniu 31 lipca 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ze spółką Speedmar sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Treśc Planu połączenia oraz załączników Zarząd przekazuje w załączeniu.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W I KWARTALE 2019 ROKU09.05
2019

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody na poziomie 152,9 mln. zł.

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 5,7 mln. zł, co daje rentowność na poziomie 3,7 %.
  • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 2,5 mln. zł
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 17,3 tys. ton i kształtował się na stabilnym poziomie.

Wybór firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.12.04
2019

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie http://www.orzel-bialy.com.pl/pl/ir/komitet-audytu zapytania ofertowego w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. na lata 2019-2020, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej oraz rekomendacją Komitetu Audytu, przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2019-2020 dokona firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

Strona 1/10
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ