2/2023 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok

 

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 09.01.2023 r., informuje, że postanowił o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok i wyznaczył nowy termin na dzień 26.04.2023 roku.

Podstawa prawna:

par.80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top