Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

Zarząd Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 20/2010 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 maja 2010 roku o godz. 11oo w siedzibie Spółki w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98. Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje, ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

Scroll to Top