Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami) („KSH”), w związku z art. 385 § 1 KSH oraz art. 14 ust. 2 statutu Spółki oraz w oparciu o uchwałę zarządu Spółki nr 32/2009z dnia 19.02. 2009 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”) na dzień 31 marca 2009 roku o godzinie 11.00 w siedzibie spółki w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej 98, w sali konferencyjnej z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i uchwał.
6. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2008 roku w przedmiocie określenia liczby członków rady nadzorczej na nową VII kadencję
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki – powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 2 KSH oraz § 3 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjętego przez Spółkę, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne zaświadczenia depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do chwili zakończenia Zgromadzenia. Zaświadczenia, o których mowa wyżej, należy składać w siedzibie Spółki w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej 98 w budynku Zarządu Spółki, pokój nr 14, w dni powszednie w godz. od 8:00 do 14:00, najpóźniej do dnia 24 marca 2009 r.
Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą w nim uczestniczyć i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego pod rygorem nieważności w formie pisemnej stosownie do zasad określonych w art. 412 KSH. Osoby zgłaszające się w siedzibie spółki w sprawach wyżej wymienionych, a także przybywające na Zgromadzenie winny legitymować się dokumentami tożsamości umożliwiającymi ich identyfikację. Przedstawiciele osób prawnych winni nadto okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, a osoba niewymieniona winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed jego rozpoczęciem od godz. 9.00 do 11.00 przed salą obrad. Tam też otrzymają informacje o sposobie wykonywania prawa głosu.

RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1

Scroll to Top