Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 13.04.2010 roku Rada Nadzorcza Spółki Orzeł Biały S.A., zgodnie z art. 19 pkt. 2 ppkt 2 Statutu Spółki na podstawie, którego jest uprawniona do dokonania wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych oraz § 3 pkt 2 lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podjęła Uchwałę nr 562/7/2010 zgodnie, z którą przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2010- 2012 dokona firma Mazars Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 186. Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2010, 2011, 2012.
Spółka Orzeł Biały S.A. korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2006 do 2009 jak również sprawozdań finansowych oraz prognoz przedstawionych w Prospekcie Emisyjnym Spółki.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt 19

Scroll to Top