Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7.05.2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Orzeł Biały S.A., zgodnie z art. 19 pkt. 2 ppkt 2 Statutu Spółki, na podstawie którego jest uprawniona do dokonania wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych, §3 pkt 2 lit. b) Regulaminu Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podjęła Uchwałę nr 643/VIII/2013, zgodnie z którą przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2013-2015 dokona firma Ernst&Young Audit Sp. z o.o. (E&Y) z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130. Umowa z Biegłym Rewidentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie przeglądu i badania sprawozdań finansowych za lata 2013, 2014, 2015.

Dotychczas Spółka nie korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna:
RMF GPW §5 ust.1 pkt. 19

Scroll to Top