Wstępne szacunkowe wyniki za 2021 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), przekazuje szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, za 2021 rok [w mln zł]:

 

Orzeł Biały S.A.:

Przychody z umów z klientami: 655 mln zł

Zysk netto ze sprzedaży: : 86 mln zł

Zysk Brutto: 85 mln zł

EBITDA: 95 mln zł

 
 

Grupa Kapitałowa Orzeł Biały:

Przychody z umów z klientami: 663 mln zł

Zysk netto ze sprzedaży: 84 mln zł

Zysk Brutto: 83 mln zł

EBITDA: 93 mln zł

 
 

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy są przedmiotem badania biegłego rewidenta. Ostateczne skonsolidowane oraz jednostkowe dane finansowe za 2021 rok Emitent poda w jednostkowym oraz skonsolidowanym raporcie rocznym za 2021 rok, których publikacja nastąpi zgodnie z terminami o których Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2022 z dnia 24.01.2022 roku.

 

Jednocześnie, uwzględniając potrzeby inwestycyjne i rozwojowe Spółki, wysoką dynamikę zmian w otoczeniu gospodarczym, wahnia koniunktury gospodarczej, niestabilność rynków oraz wpływ inwazji Rosji na Ukrainę (który Emitent opisał w raporcie 8/2022 z dnia 08.03.2022 roku), w tym w szczególności fluktuację cen nośników energii i surowców, Zarząd Spółki podjął decyzję o zarekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „Orzeł Biały” S.A. przeznaczenia zysku netto za rok obrachunkowy 2021 w całości na kapitał zapasowy Spółki. Niniejsza propozycja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy ostateczne opublikowane wyniki finansowe będą istotnie odbiegały od wyników szacunkowych, Zarząd ma prawo do zmiany wskazanej w uchwale rekomendacji.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Scroll to Top