Wpływ kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 12.05.2022 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zgłoszenie kandydatury Pana Michała Mielniczuka na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. Kandydatura została zgłoszona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15.06.2022 roku.

Pan Michał Mielniczuk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Pan Michał Mielniczuk wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Michał Mielniczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Pan Michał Mielniczuk oświadczył, że spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej kandydata Spółka przekazuje w załączeniu.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top