Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestr Zastawów o wpisaniu w dniu 9 marca 2010r. zastawu rejestrowego w wysokości 25 000 tys. PLN na zapasach w postaci wyrobów gotowych, półfabrykatów i materiałów będących własnością Emitenta i położonych na terenie Wydziału Hutniczego w Piekarach Śl. przy ul. Roździeńskiego oraz w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej 98.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony jako zabezpieczenie wierzytelności Raiffeisen Bank Polska S.A. z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 10 000 tys. PLN z dn. 24.02.2010r.
Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 31.12.2009r. wynosi 85 336 tys. PLN.
Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na rzecz, którego nastąpiło ustanowienie zastawu.
Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące jest przekroczenie wartości 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
Ustanowiony zastaw przekroczył równowartość kwoty 1 mln EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.

Podstawa prawna:
par. 5 ust. 1 pkt 1 RMF GPW

Scroll to Top