Ustanowienie zastawu na aktywach znaczących

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.10.2014 r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wpisaniu w dniu 14.10.2014 r. zastawu rejestrowego w wysokości 18 000 tys. zł na zapasach magazynowych w postaci materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych będących własnością Emitenta i położonych na terenie Piekar Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 oraz Bytomia przy ul. Siemianowickiej 98.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym z Deutsche Bank Polska S.A. z dnia 24.09.2014 r. z limitem 9 000 tys. zł. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono ww. zabezpieczenie w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 30.06.2014 r. wynosiła 93 446 tys. zł.

Zastaw rejestrowy ustanowiony na podstawie wyżej wskazanej umowy zastępuje dotychczas funkcjonujący zastaw rejestrowy ustanowiony na podstawie Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 05.08.2010 r. z Deutsche Bank PBC S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2011 z dnia 12.09.2011 r.

Brak jest powiązań między Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta, a podmiotem, na rzecz którego nastąpiło ustanowienie zastawu.

Ustanowiony zastaw przekroczył równowartość kwoty 1 000 tys. EUR przeliczonej wg kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień ustanowienia zastawu.
 

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 1

Scroll to Top