Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2010 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku.
I Raporty kwartalne:
Zgodnie z par. 83 ust. 1 RMF GPW Emitent Oświadcza, iż nie będzie przekazywał odrębnego raportu kwartalnego, a będzie zamieszczał w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalną informację finansową.
1. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku – 28 kwiecień 2010 roku
2. Zgodnie z par. 101 ust. 2 RMF GPW Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.
3. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku – 09 listopada 2010 roku
4. Zgodnie z par.102 ust. 1 RMF GPW Emitent nie będzie przekazywał skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2009 roku, gdyż przekaże raport roczny i skonsolidowany raport roczny w ciągu 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
II Raport półroczny: (prezentacja skonsolidowanego raportu półrocznego wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania (par. 83 ust. 3 RMF GPW).

1. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku – 25 sierpnia 2010 roku
III Raporty roczne:
1. raport roczny za 2009 rok – 18 marca 2010 roku,
2. raport skonsolidowany roczny Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. za rok 2009– 18 marca 2010 roku.
Podstawa prawna: RMF GPW § 83 ust. 1 oraz § 103 ust.1.

Scroll to Top