Skup akcji własnych w celu umorzenia oraz komunikat o odkupie akcji od IPOPEMA

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 7.06.2010r IPOPEMA Securities S.A.(dalej IPOPEMA), wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z dnia 2 marca 2010r. (Umowa), działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, nabyła na własny rachunek 3000 akcji Spółki. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Spółce w związku z ustanowionym „Programem Odkupu” zgodnie z uchwałą nr 7A Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 października 2009 r., w przedmiocie upoważnienia do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,43 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu 7.06.2010r. akcji wynosi 1290 złotych.
Średnia jednostkowa cena po jakiej akcje zostały nabyte w dniu 7.06.2010r. przez IPOPEMA wynosiła 16,95 zł za sztukę. Łączna wartość nabytych akcji to 50863,20 zł
Nabyte akcje dają prawo do 3000 (0,02%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to 51 696. Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 888 648,92 zł.
Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu 7.06.2010r. nabył od IPOPEMA 8900 akcji własnych po cenie jednostkowej 16,98 zł.
Łączna liczba akcji nabytych przez Spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 51 696 sztuk.
Łączna wartość nabytych akcji przez Spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi 888 598,24 zł. Nabyte akcje stanowią 0,31% kapitału zakładowego i dają 51 696 (0,31%) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 6

Scroll to Top