Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 03.01.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Pana Ireneusza Staniewskiego do Zarządu Spółki na okres bieżącej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Zastępcy Dyrektora Naczelnego ds. Operacyjnych.

Pan Ireneusz Staniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z przebiegiem pracy zawodowej Pana Ireneusza Staniewskiego, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top