Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2012 z dnia 13.03.2012 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę stopów ołowiu i usługi recyklingowej, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannoverze (Niemcy). Wartość umowy netto wyniosła 108 567,0 tys. zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 13.03.2012r. (I kwartał 2011 – IV kwartał 2011).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna:
Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej

Scroll to Top