Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2010 z dnia 20.01.2010 roku, w którym informował o zawarciu pięciu kontraktów na zakup i sprzedaż ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną zawartych umów) była firma BOLMET S.A. z siedzibą w Bolesławiu.
Zrealizowana wartość kontraktu o najwyższej wartości na zakup ołowiu surowego z dnia 20.01.2010 roku, wyniosła 22,2 mln zł netto, a łączna wartość podpisanych w tym samym terminie umów z tym Kontrahentem wyniosła 33,0 mln zł netto co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy tj. przed 20.01.2010 roku (IV kwartał 2008 – III kwartał 2009).
Spółka na podstawie Art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umów i kontraktów) oraz o warunkach finansowych kontraktu o największej wartości z dnia 20 stycznia 2010 roku, a także o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji.

Scroll to Top