Podpisanie aneksu do umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 13.03.2012 r., w którym informował o zawarciu aneksu do umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma EXIDE TECHNOLOGIES S.A. z siedzibą w Poznaniu. Wartość umowy netto wyniosła 82 894,0 tys. zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania aneksu, tj. 13.03.2012 roku (I kwartał 2011 – IV kwartał 2011).

Spółka na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna:
Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej

Scroll to Top