Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. Uchwałą nr 4 z dnia 06.06.2013 roku uchwaliło przeznaczenie części zysku netto za rok 2012 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokości 3 655 658,38 zł (tj. 0,22 zł na jedną akcję). Liczba akcji objętych dywidendą to 16 616 629 akcji zwykłych na okaziciela.

Na podstawie art. 31 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazało 04.07.2013 roku jako datę ustalenia prawa do dywidendy oraz 22.07.2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 2

Scroll to Top