Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12.05.2022 r. Uchwałą nr 962/XI/2022 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok, o której to rekomendacji Emitent informował w dniu 1.04.2022 r. w raporcie bieżącym nr 10/2022, i tym samym Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie wypracowanego zysku netto za rok obrachunkowy 2021 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

 

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Scroll to Top