Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży – umowa znacząca

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż obroty z ostatnich 12 miesięcy według zamkniętych okresów księgowych z Kontrahentem, z którym Emitent współpracuje w zakresie sprzedaży ołowiu oraz stopów ołowiu, usługi recyklingowej, a także dostaw odpadów produkcyjnych, przekroczyły 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych (I kwartał 2014 – IV kwartał 2014).

Sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu, usługi recyklingowej, a także dostawy odpadów produkcyjnych były realizowane na podstawie umowy obowiązującej od stycznia 2014 roku do grudnia 2014 roku oraz bieżących zamówień od stycznia 2015 roku, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej.

Największe zamówienie, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy według zamkniętych okresów księgowych z wyżej przedstawionym Kontrahentem, Emitent zrealizował dnia 31.03.2015 r. Przedmiotem zamówienia była sprzedaż ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu.

Cena po jakiej jest sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premię Spółki. Zarówno umowa, jak i zamówienia, na podstawie których realizowane były sprzedaż i dostawy, nie przewidują kar umownych. Pozostałe warunki współpracy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w tego typu umowach.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych współpracy w wyżej wymienionym zakresie zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie.

 

Podstawa prawna:
RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Scroll to Top