Korekta raportu bieżącego numer 7/2017 z dnia 23.01.2017 r. – zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki – podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego numer 7/2017 z dnia 23.01.2017 rok, w zakresie informacji dotyczącej prawnego zabezpieczenia linii kredytowej na nieruchomościach w Piekarach Śląskich.

Było:

hipoteka na nieruchomości w Piekarach Śląskich (biurowiec) wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej.

Powinno być:

hipoteka umowna do kwoty 113.100 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich (huta) wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej.

Poza wyżej wskazaną zmianą zapisy raportu bieżącego pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR, godz. 21:29.

Scroll to Top