Korekta raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 2.02.2017 r. – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jedn

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) dokonuje korekty raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 2.02.2017 rok. w którego treści Emitent omyłkowo podał błędny termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A.

Było:

„Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. na dzień 2.02.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

Powinno być:

„Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. na dzień 2.03.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

Poza wyżej wskazaną zmianą zapisy raportu bieżącego oraz treść jego załączników pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:
Art. 398, 4021, 4022 oraz 4023 KSH oraz RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

Scroll to Top