Informacja o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka podjęła decyzję o zamiarze inkorporacji do Spółki „Orzeł Biały” S.A. jej spółki zależnej Speedmar sp. z o.o., realizowanych przez nią zadań (funkcji), jej praw i obowiązków oraz składników jej majątku.

Planowane połączenie „Orzeł Biały” S.A. i Speedmar sp. z o.o. nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Speedmar sp. z o.o.) na spółkę przejmującą („Orzeł Biały” S.A.) i zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

W celu realizacji postanowień uchwały Rada Nadzorcza powierzyła Zarządowi Spółki podjęcie niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z inkorporacją, w tym przygotowanie i uzgodnienie planu połączenia.

Speedmar sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000276981, o kapitale zakładowym 137 tys. zł. Wszystkie udziały w Speedmar sp. z o.o. są w posiadaniu jedynego wspólnika – „Orzeł Biały” S.A. Głównym przedmiotem działalności Speedmar sp. z o.o. jest transport drogowy towarów. Spółka w Grupie Kapitałowej Orzeł Biały jest od czerwca 2012 roku.

Planowane zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Orzeł Biały są spójne z przyjętą strategią Spółki polegającą przede wszystkim na koncentracji na jej podstawowej działalności. Uproszczenie struktury jest uzasadnione ekonomicznie oraz wychodzi naprzeciw coraz wyższym oczekiwaniom i standardom compliance.

Emitent będzie informował rynek w stosownych raportach o kolejnych działaniach Spółki realizowanych w w/w zakresie, jak i potencjalnym wpływie tych działań na wynik Spółki.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz. 14:51

Scroll to Top