Informacja o wynikach kontroli podatkowej

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 r. z dnia 21.08.2019 r. informuje o kolejnych Wynikach Kontroli podatkowych, w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2014-2017.

W wyniku kontroli za rok 2017 w ocenie Organu kontrolowana Spółka składając „Informację o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku” – CIT-8/O za 2017r. mogła wykazać, odliczenia straty w wysokości do 50% kwoty straty za rok 2013 oraz nie mogła dokonać odliczenia straty za rok 2014 w wysokości do 50% kwoty straty, gdyż limit odliczenia został wykorzystany w roku 2016.

W związku, z czym według Organu, w rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych Spółki za rok 2017, Emitent powinien wykazać w pozycji „odliczenia od dochodu” kwotę
209,4 tys. zł zamiast 7,2 mln. zł, w pozycji „podstawa opodatkowania” kwotę 20,9 mln zł zamiast 14,0 mln. zł., co oznaczałoby konieczność dopłaty podatku w kwocie 1,3 mln zł powiększonej o odsetki podatkowe. Powyższe ustalenia Organu są konsekwencją wyników kontroli celno-skarbowej za rok 2014 i 2015, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2019 z 21.08.2019r.

Dodatkowo Emitent informuje, że otrzymał wynik kontroli za rok 2016, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, w tym wysokości kwoty odliczenia straty z lat ubiegłych.

Ponadto, Emitent w raporcie okresowym za I półrocze 2019 roku, w pkt. E.2. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, opublikowanym w dniu 25.09.2019 roku poinformował o przekształceniu kontroli celno-skarbowej za lata 2014-2015 w postępowanie podatkowe.

Zarząd Spółki, w celu zachowania należytej staranności, po zapoznaniu się z Wynikami Kontroli za rok 2016 i 2017 łącznie, podjął decyzję o podaniu już na wstępnym etapie, niniejszej informacji poufnej do publicznej wiadomości. Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości Wyniki Kontroli celno-skarbowej przy niekorzystnym dla Spółki rozstrzygnięciu mogą mieć wpływ na wyniki Spółki.

Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymane Wyniki Kontroli oraz będzie informować na bieżąco, o dalszych istotnych działaniach, w niniejszym temacie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz. 17:35

Scroll to Top