Akceptacja przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2012

Akceptacja przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2012
raport nr 6/2013 z dnia: 07-05-2013
Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7.05.2013 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt wniosku Zarządu Spółki skierowany do Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za rok 2012 i wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zysk netto za rok 2012 w łącznej wysokości 10 849 874,49 złotych w następujący sposób:

  • 3 655 658,38 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (tj. 0,22 zł na jedną akcję);
  • 7 194 216,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Podejmując uchwałę w powyższym zakresie, Walne Zgromadzenie Spółki określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust.1 pkt. 11

Scroll to Top