Akceptacja przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2011.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30.03.2012 roku Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt wniosku Zarządu Spółki skierowany do Walnego Zgromadzenia dotyczący podziału zysku netto za rok 2011 i wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Zysk netto za rok 2011 w łącznej wysokości 35.744.784,06 złotych w następujący sposób:

  • 12.462.471,75 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (tj. 0,75 zł na jedną akcję);
  • 23.282.312,31 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Na kwotę tę składa się zysk za rok 2011 w wysokości 35.744.784,06 zł.
Podejmując uchwałę w powyższym zakresie, Walne Zgromadzenie Spółki określi dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust.1 pkt 11

Scroll to Top