Projekt III

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad weryfikacją innowacyjnej koncepcji zagospodarowania odpadu w postaci elektrolitu ze zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Wartość projektu: koszty całkowite: 1 361 528,89 zł, koszty kwalifikowane: 1 003 554,75 zł, dofinansowanie: 522 271,26 zł

Efekty projektu: Projekt ma za zadanie przeprowadzić badania i sprawdzić nową metodę zagospodarowania elektrolitu ze zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz uzyskanie produktu w postaci siarczanu potasu gotowego do skomercjalizowania. Dodatkowymi efektami projektu będą: wzrost konkurencyjności spółki na rynku krajowym, zwiększenie potencjału innowacyjnego województwa śląskiego, wzrost nakładów na działalność B+R.

Scroll to Top