OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI EKOBAT „ORZEŁ-BIAŁY” SP. Z O.O.

Na podstawie decyzji Zarządu spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946) przy ul. Harcerskiej 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099792,

Zarząd Spółki niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (i tym samym odstępuje od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), że w dniu 24 października 2016 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ze spółką Ekobat „Orzeł Biały” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu o następującej treści:

Scroll to Top