Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ BIAŁY PRODUCENT OŁOWIU RAFINOWANEGO I STOPÓW OŁOWIU ODNOTOWAŁA WZROSTY W III KWARTALE 2017 R.15.11
2017

Orzeł Biały zakończył III kwartał 2017 roku z wynikiem EBITDA 11,3 mln zł. (wzrost o 91,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Do osiągniętego wyniku przyczynił się głównie wzrost notowań ołowiu oraz dalszy wzrost wolumenu sprzedaży, przy jednocześnie korzystnej kosztowo strukturze zużytych do produkcji surowców. Grupa kontynuowała strategię koncentrując się na swojej podstawowej działalności.

 

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 11,3 mln zł w III kwartale 2017 r., co oznacza wzrost o 91,5% r/r oraz 26,2 mln zł w ujęciu narastającym za 9 miesięcy (+41,6% r/r). Rentowność liczona jako EBITDA/przychody ze sprzedaży wyniosła kolejno 6,6% w III kwartale i 5,3% za 9 miesięcy 2017 r.
 • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 8,8 mln zł w III kwartale oraz 18,9 mln zł. narastająco w 2017 r., co stanowi wzrost kolejno o 144,4% i 61,5% w porównaniu do roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w III kwartale wyniósł 18,0 tys. ton (+14,8% r/r) oraz 51,8 tys. ton narastająco (+12,0% r/r).
 • Zysk netto w III kwartale wyniósł 6,7 mln zł. wobec 1,2 mln zł. zysku netto przed rokiem. Narastająco Grupa Orzeł Biały wypracowała wynik netto w wysokości 13 mln zł. wobec 7,2 mln zł w 2016 r. 

Stabilny rynek zbytu oraz wysoki wolumen sprzedaży w I połowie 2017 roku19.09
2017

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2017 r. przychody na poziomie 324,8 mln zł, wobec 241,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost 34,7% r/r., który jest spowodowany głównie wzrostem notowań ołowiu na LME oraz wzrostem wolumenu sprzedaży.

 

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I półroczu 2017 r. wyniosła 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5% r/r. Zysk netto wyniósł 6,3 mln. zł wobec 6,1 mln zł zysku netto przed rokiem.
 • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 10 mln zł i był o 23,5% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w I półroczu 2017 r. wyniósł 33,8 tys. ton, wzrost o 10,5% r/r.

Oferta sprzedaży terenów inwestycyjnych05.07
2017

Orzeł Biały zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej

Oferta sprzedaży budynków użytkowych 05.07
2017

Orzeł Biały zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży budynków użytkowych położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej

Wysoki wzrost wolumenu sprzedaży ołowiu w I kwartale 2017 r. Grupy Orzeł Biały 17.05
2017

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2017 r. przychody na poziomie 162,7 mln zł wobec 114,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I kwartale 2017 r. wyniosła 3,9 mln zł, co oznacza spadek o 37% r/r. Strata netto wyniosła 0,8 mln. zł wobec 2,6 mln zł zysku netto przed rokiem.
 • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,5 mln zł. i był on o 63% niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w I kwartale 2017 r. wyniósł 17,7 tys. ton, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 14,6 tys. ton. 

STABILNY ROZWÓJ PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2016 ROKU05.04
2017

Grupa Orzeł Biały w roku 2016 zwiększyła swoją rentowność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, z 2,8% do 5,2% r/r, głównie za sprawą zwiększenia efektywności prowadzonych procesów produkcyjnych, korzystnej kosztowo struktury wsadu jak i  konsekwentnym skupianiu się na działalności recyklingu i produkcji ołowiu rafinowanego.

 • Grupa Orzeł Biały wypracowała przychody na poziomie 537,3 mln. zł, co stanowi wzrost o 5,7%. r/r.
 • EBITDA Grupy (wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację), przed uwzględnieniem przed aktualizacją "wartości firmy" i udziałów w jednostkach stowarzyszonych na łączną kwotę 9 mln. zł wyniosła 28 mln. zł, podczas, gdy w 2015 r. była na poziomie 25,4 mln zł.
 • W obszarze działalności operacyjnej wolumen sprzedanego ołowiu w 2016 roku wyniósł 65,7 tys. ton co stanowi wzrost o 5,5% r/r, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży.

Wydłużenie terminu składania zapisów w Wezwaniu 08.03
2017

W dniu 08.03.2017 roku Wzywający Komunikatem, dotyczącym zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2017 roku ("Wezwanie") przez NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Wzywający") za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. ("Dom Maklerski"), poinformował o wydłużeniu terminu składania zapisów w Wezwaniu. W związku z tym zmianie ulegają następujące terminy przeprowadzenia Wezwania, wskazane w pkt 11 dokumentu Wezwania:

Data zakończenia przyjmowania zapisów:

20 kwietnia 2017 r.

Planowana data realizacji transakcji na GPW:

25 kwietnia 2017 r.

Planowana data rozliczenia:

26 kwietnia 2017 r.

W pozostałym zakresie punkt 11 Wezwania pozostaje bez zmian, w tym możliwość dalszego przedłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor Sp. z o.o.20.02
2017

2017.02.20

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Helidor Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania07.02
2017

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego w dniu 23.01.2017 r. przez NEF Battery Holdings S.a r.l. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki wraz z opinią zewnętrznego podmiotu Acropolis Advisory Marcin Anklewicz.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki02.02
2017

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. na dzień 2.02.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 2.02.2017r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 398, 4021, 4022 oraz 4023 KSH oraz RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

2.02.2017 r. 

Strona 3/10
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ