Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Wzrost wyników Grupy Kapitałowej Orzeł Biały w 2017 roku.

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w  2017 r. przychody na poziomie 677,1 mln zł wobec 537,3 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w 2017 r. wyniosła 33,9 mln zł. i była wyższa o 21,3% w porównaniu do ubiegłego.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 15,9 mln zł., co stanowi wzrost w porównaniu do 2016 roku o 238,3%.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w 2017 r. wyniósł 70,3 tys. ton (+7,1% r/r).

W  2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 677,1 mln. zł i zawierały korektę o wynik na transakcjach zabezpieczających cenę ołowiu, który był ujemny i wyniósł  –15,4 mln zł. Wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany był wzrostem notowań ołowiu na LME o 18% liczonych w PLN oraz wzrostem wolumenu sprzedanych stopów ołowiu o 7%. Udział recyklingu i produkcji ołowiu rafinowanego stanowił w aż 97,3% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej.

EBITDA Grupy wyniosła 33,9 mln zł. i była wyższa o 21,1% w porównaniu do ubiegłego. Z kolei wynik na działalności operacyjnej wyniósł 24,1 mln zł. i był wyższy o 28,9% r/r. Na wzrost wyników operacyjnych Grupy miał wpływ głównie wzrost wolumenu sprzedaży i ceny ołowiu oraz korzystna kosztowo struktura zużytych surowców do produkcji. Rentowność EBITDA w 2017 roku utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim i wyniosła 5,0%

W 2017 roku Grupa Orzeł Biały wypracowała wynik netto w wysokości 15,4 mln zł. i był  ponad trzykrotnie wyższy (+238,7%), w porównaniu do roku 2016 roku, kiedy to wynik netto (przed aktualizacją "wartości firmy" i udziałów w jednostkach stowarzyszonych) wyniósł 4,7 mln zł.

„Podobnie jak w roku poprzednim, konsekwentnie i zgodnie z przyjętą strategią skupialiśmy się na recyklingu złomu akumulatorowego i produkcji ołowiu rafinowanego, rezygnując z obszarów niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki w obrębie Grupy Kapitałowej. W ramach zaś naszej kluczowej działalności wdrażaliśmy najlepsze europejskie standardy rynkowe, inwestowaliśmy w obszar bezpieczeństwa pracy, w kapitał ludzki oraz rozwój intelektualny naszej załogi. Ponadto przyjęliśmy do realizacji strategiczny plan inwestycyjny, w ramach, którego realizujemy projekty badawcze, środowiskowe jak i zwiększające efektywność operacyjną zakładu.

Dodatkowo, w ubiegłym roku, w celu dalszego wzrostu wartości Spółki, w kooperacji z doradcą finansowym ING Bank N.V. London branch, podjęliśmy działania w kierunku przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, rozeznania możliwości dalszego rozwoju oraz pozyskania źródeł kapitału na ten rozwój. W ramach dokonanego przeglądu zostały zidentyfikowane dwa podstawowe scenariusze, które mogą przynieść największy wzrost wartości Spółki dla wszystkich akcjonariuszy.

Realizacja obu scenariuszy wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych wydatków kapitałowych, co wymaga docelowo udziału strategicznego inwestora, który zapewni wsparcie kapitałowe Spółce w ewentualnej realizacji wybranej opcji strategicznej.

Podsumowując, jestem zadowolony z osiągniętych wyników Grupy Kapitałowej Orzeł Biały oraz ze stabilnego jej rozwoju.”- mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

 

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały

w tys. zł

2016

2017

zmiana

w %

Przychody ze sprzedaży

537 342

677 061

139 719

26%

Zysk brutto ze sprzedaży

44 739

55 620

10 881

24%

Wynik na działalności operacyjnej*

18 730

24 095

5 365

29%

Aktualizacja „wartości firmy” i udziałów w jednostkach stowarzyszonych

9 029

0

-9 029

-

Zysk/strata brutto *

15 580

21 331

5 751

37%

Zysk/strata netto *

4 714

15 925

11 211

238%

* Dla zachowania porównywalności danych wyniki za  2016 r. przed aktualizacją "wartości firmy" i udziałów w jednostkach stowarzyszonych  

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ